StedentripsPraag.nl wordt samengesteld door Kopal I.S. Onderstaande bepalingen van Landen.nu refereren daarom naar zowel StedentripsPraag.nl als Kopal I.S.

De website StedentripsPraag.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

StedentripsPraag.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid – voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade.

StedentripsPraag.nl bevat links naar externe websites. Landen.nu is niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over, de content van deze websites.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StedentripsPraag.nl.